Reklama:
Reklama:

Regulamin rozgrywek

Regulamin

IV Wakacyjna „Liga Szóstek” 2018 o Puchar Dyrektora M-GCKiS

 

I. ORGANIZATOR

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz

II. CELE

1. Popularyzacja piłki nożnej.

2. Wyłonienie najlepszych drużyn rozgrywek.

3. Pobudzenie aktywności sportowej wśród mieszkańców gminy Choroszcz.

4. Promocja zdrowego stylu życia poprzez sport.

5. Rozpowszechnianie zasad Fair Play.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Lipiec - Sierpień 2018 

2. Miejsce: Orlik w Choroszczy, Pałacowa 2A

 

IV. UCZESTNICTWO

1. W lidze mogą brać udział drużyny, które do dnia 30.06.2018 r. dostarczą zgłoszenie i opłacą wpisowe do pierwszego spotkania

2. Minimalny wiek zawodnika wynosi 15 lat.

3. Każdy zawodnik poniżej 18 roku życia musi obowiązkowo posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w rozgrywkach

4. Wpisowe wynosi 120 zł od drużyny

5. Warunkiem udziału w lidze jest opłacenie wpisowego

Wpłat można dokonywać w gotówce lub na rachunek bankowy M-GCKiS w Choroszczy:

Numer konta: 64 1020 1332 0000 1402 0945 0430

tytułem: „ Wpisowe do Ligi Wakacyjnej” – (nazwa drużyny)
 

V ZASADY I SYSTEM ROZGRYWEK

1. W każdej drużynie może wystąpić dowolna liczba zawodników – z zastrzeżeniem że 15-stu, którzy rozegrali największą liczbę meczów otrzyma medale (dotyczy zespołów z miejsc 1-3)

2. Nie ma ograniczeń jeśli chodzi o miejsce zamieszkania zawodników

3. Nie ma ograniczeń jeśli chodzi o zawodników zgłoszonych do rozgrywek PZPN

4. Jako, że nie obowiązuje typowa lista zgłoszonych zawodników to składy można uzupełniać w dowolnym momencie trwania rozgrywek z zastrzeżeniem, że jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę. Występ w innej drużynie będzie traktowany jako występ zawodnika nieuprawnionego i będzie skutkował walkowerem.

5. System rozgrywek zostanie ustalony po zakończeniu zapisów i będzie dostosowany do liczby zgłoszonych drużyn.
6. W przypadku gdy systemem rozgrywek będzie faza grupowa + pucharowa to składy drużyn można uzupełniać do zakończenia fazy grupowej. W fazie pucharowej mogą brać jedynie udział zawodnicy, którzy fizycznie zagrali w fazie grupowej.

 

VI. MECZ

1. Nie ma możliwości zmiany terminu rozgrywania meczu bez zgody drużyny przeciwnej i organizatora

2. W przypadku nie stawienia się jednej z drużyn na mecz przyznawany jest walkower (drużyna zostaje ukarana 1 ujemnym punktem karnym w przypadku fazy grupowej)

3. W przypadku nie stawienia się dwóch drużyn, przyznawany jest obustronny walkower (obie drużyny zostają ukarane 1 ujemnym punktem karnym w przypadku fazy grupowej)

4. Na mecz należy przybyć odpowiednio wcześnie- dopuszczalny czas oczekiwania na drużynę wynosi 10 min, po czym przyznaje się walkower.

5. W przypadku nie stawienia się drużyny trzykrotnie zespół zostaje zdyskwalifikowany (bez prawa zwrotu wpisowego), a wyniki spotkań tej drużyny jeżeli zostało rozegranych mniej niż 50% spotkań  zostają anulowane, w przypadku powyżej 50% wszystkie zespoły otrzymują walkower 3:0.

6. Mecz trwa 2 x 20 minut.

 

VII. ZMIANY

1. W trakcie gry można dokonać dowolnej liczby zmian zawodników (dozwolone są tzw. zmiany powrotne).

2. Zmian można dokonywać wyłącznie w wyznaczonej strefie.

3. Przy przebywaniu na boisku 7 lub więcej zawodników sędzia dyktuje rzut wolny bezpośredni dla drużyny przeciwnej i usuwa zawodnika wskazanego przez kapitana drużyny

 

VIII .PRZEPISY GRY

Obowiązujące z Białostockiej Lidze Sportu, z pewnymi zmianiami (czerwona kartka dla zawodnika w nieprawidłowym obuwiu). 

 

IX. KARY

1. Kary indywidualne: - żółta kartka - czerwona kartka

2. Zawodnik ukarany czerwoną kartką w czasie gry, pauzuje 1 kolejny mecz.

3. Zawodnik który otrzyma 3 żółte kartki w meczach pauzuje 1 kolejny mecz

4. Zawodnik który otrzyma kolejno 5, 6, 7 itd. napomnienie żółtą kartką pauzuje następny mecz

5. Otrzymane przez zawodnika 2 żółte kartki a w konsekwencji czerwona w meczu nie zobowiązują go do pauzowania w następnym meczu, z wyjątkiem gdy otrzymane żółte kartki po zsumowaniu są napomnieniami nr: 3, 5,6,7 itd (punkt X, podpunkt 3 i 4.)

6. Zawodnicy pozostający pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie zostaną dopuszczeni do meczu

7. Jeżeli dojdzie do bójki pomiędzy zawodnikami, to zostają oni zdyskwalifikowani do końca rozgrywek.

8. Jeżeli dojdzie do bójki pomiędzy drużynami, to zostają one wykluczone z rozgrywek bez prawa zwrotu wpisowego

 

X. KLASYFIKACJE

1. Prowadzona będzie klasyfikacja strzelców bramek, w celu wyłonienia króla strzelców ligi. (w przypadku gdy dwóch lub więcej zawodników uzyska identyczną liczbę bramek – tytuł króla strzelców przypadnie zawodnikowi drużyny, która została wyżej sklasyfikowana)

2. Prowadzona będzie klasyfikacja żółtych i czerwonych kartek.

3. Prowadzona będzie też klasyfikacja na najlepszego bramkarza i najlepszego zawodnika

XII. SPRZĘT

1. Drużyny biorące udział w rozgrywkach występują w obuwiu do gry na hali lub typu „turf”. Obowiązuje całkowity zakaz gry w korkach (lankach, wkrętach). Zawodnik nie posiadający odpowiedniego obuwia nie może być dopuszczony do gry, a gdy sędzia stwierdzi nieprawidłowość obuwia podczas meczu zobowiązany jest ukarać zawodnika czerwoną kartką.

2. Jeżeli jedna z drużyn nie posiada jednolitych strojów, wówczas zobowiązana jest założyć plastrony.

XIII. PUNKTACJA

1. Obowiązuje standardowa punktacja: 3 pkt. za zwycięstwo, 1 pkt. za remis, w przypadku porażki 0 pkt. (walkower za nie stawienie się na mecz -1 pkt)

2. O miejscu drużyny w tabeli końcowej decydują w kolejności:

a) Liczba zdobytych punktów

b) Stosunek bezpośrednich meczów między drużynami (przy dwóch zespołach z jednakową ilością punktów)

c) „Mała tabela” przy 3-ch lub więcej zespołach z jednakową ilością punktów, uwzględniająca jedynie spotkania pomiędzy zainteresowanymi zespołami

d) Różnica pomiędzy bramkami strzelonymi a straconymi

e) Liczba strzelonych bramek

 

XIV. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Każdy uczestnik turnieju i kibice, którzy dopuszczą się zniszczenia mienia publicznego zostaną postawieni przed faktem uregulowania płatności za wyrządzone szkody

2. W związku z tym, że nie obowiązuje typowa lista zgłoszeniowa, każdy z zawodników którzy mają ukończone 18 lat – przystępując do gry jednocześnie oświadcza, że zgadza się z regulaminem rozgrywek, a także oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w rozgrywkach

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację wizerunku, nazwiska, zdjęć z turnieju, w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie

5. Organizator nie zapewnia fachowej opieki medycznej i nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków – ubezpieczenie leży w gestii zawodników

6. Przystąpienie zawodnika do gry jest jednoznaczne iż zgadza się on ze wszystkimi punktami regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać. W przypadku osób niepełnoletnich niezbędna jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna.

7. Koszty organizacji ligi zostaną pokryte z wpłat wpisowego od drużyn uczestniczących w rozgrywkach, dobrowolnych wpłat sponsorów oraz z budżetu M-GCKiS w Choroszczy.

 

 

Reklama: